Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND GESTIONAREA DATELOR
25-05-2018

Bio-Sensitiv Kereskedelmi és Szolgáltató Ltd. (sediu: 2600 Vác, Sirály utca 22. 1. em. 1., în continuare: furnizor, operator sau Bio-Sensitiv Ltd.) în calitatea sa de operator de date acceptă să respecte în mod obligatoriu conţinutul prezentei declaraţii juridice. Se angajează ca gestionarea datelor legate de activitatea sa să corespundă cerinţelor stabilite în prezentul regulament și în legislaţia naţională în vigoare, precum și în actele juridice ale Uniunii Europene.

Nume: Bio-Sensitiv Ltd.
Sediu: 2600 Vác, Sirály utca 22. 1. em. 1.
Numărul de înregistrare al societăţii: 13-09-178925
Denumirea tribunalului care a făcut înregistrarea: Pest Megyei Bíróság ca Cégbíróság
Cod fiscal: 23906653-2-13
Număr de telefon: (30) 996-2787
E-mail: info@sensitiv-imago.ro

Directivele privind protecţia datelor în legătură cu gestionarea datelor de către Bio-Sensitiv Ltd. pot fi accesate permanent la adresa https://sensitiv-imago.ro/politica_de_confidentialitate.

Bio-Sensitiv Ltd. își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta informare. Desigur, își va notifica în timp util publicul său despre eventualele modificări.

Dacă aveţi întrebări în privinţa declaraţiei noastre, vă rugăm să ne scrieţi, și colegul nostru vă va răspunde la întrebare.

Bio-Sensitiv Ltd. se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale clienţilor și partenerilor săi, și consideră ca fiind deosebit de important să respecte autodeterminarea în materie de informare a clienţilor săi. Bio-Sensitiv Ltd. gestionează confidenţial datele personale, și ia toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice care garantează securitatea datelor.

Bio-Sensitiv Ltd. prezintă mai jos practica sa în privinţa gestionării datelor.

Gestionarea datelor privind activităţile Bio-Sensitiv Ltd. se bazează pe consimţământ voluntar, precum și pe raporturi contractuale. În cazul gestionării datelor bazată pe consimţământ voluntar, persoanele respective își pot retrage consimţământul lor în orice stadiu al gestionării datelor.

Atragem atenţia celor care furnizează date pentru Bio-Sensitiv Ltd. că în cazul în care datele furnizate de ei nu sunt datele lor personale, au obligaţia să obţină consimţământul persoanelor cărora le aparţin datele respective.

Principiile sale de gestionare a datelor sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare legată de protecţia datelor, în special cu regulamentul de mai jos al UE:
– Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (27 aprilie 2016) – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, precum și privind abrogarea Regulamentului nr. 95/46/CE (regulament general de protecţie a datelor, RGPD);

GESTIONAREA DATELOR DE CĂTRE BIO-SENSITIV Ltd.

JURNALIZAREA SERVERULUI BIO-SENSITIV Ltd.
La accesarea site-ului web https://sensitiv-imago.ro/ serverul web nu înregistrează date de utilizator.


GESTIONAREA COOKIE-URILOR PE SITE-ULHTTPS://SENSITIV-IMAGO.RO/

În vederea deservirii personalizate, furnizorul plasează pe calculatorul utilizatorului mici pachete de date (numite cookie-uri), pe care le citește la o vizită ulterioară. Dacă browserul retrimite un cookie salvat anterior, furnizorul care gestionează cookie-ul are posibilitatea de a lega vizita actuală a utilizatorului cu cele anterioare, dar exclusiv în privinţa propriului conţinut.


Scopul gestionării datelor:
identificarea utilizatorilor, diferenţierea utilizatorilor, identificarea actualei sesiuni de lucru a utilizatorilor, stocarea datelor furnizate pe parcursul acestei sesiuni, împiedicarea pierderii datelor, identificarea, urmărirea utilizatorilor, măsurători de analitică web.


Temeiul juridic al gestionării datelor:
consimţământul persoanei implicate


Datele gestionate:
număr de identificare, dată, timp, precum și pagina vizitată anterior.


Perioada gestionării datelor:
30 de minute.

Utilizatorul poate șterge cookie-urile de pe propriul calculator, respectiv poate să interzică în browserul său utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile pot fi gestionate de obicei în meniul Instrumente/Setări la elementul de meniu Protecţia datelor/Istoric/Setări individuale, sub denumirea de cookie sau urmărire.
Mai multe informaţii despre cookie-uri le puteţi obţine la adresa de mai jos:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
Posibilele consecinţe ale lipsei furnizării datelor: serviciile site-ului nu vor fi disponibile integral, măsurători analitice inexacte.


CONTACT, CORESPONDENŢA BIO-SENSITIV LTD. CU CLIENŢII


În cazul în care doriţi să intraţi în contact cu societatea noastră, o puteţi face folosind datele de contact ale operatorului furnizate în prezenta informare, respectiv pe site-ul nostru.

Bio-Sensitiv Ltd. va șterge în cel mult cinci ani de la furnizarea datelor orice e-mail primit, împreună cu numele, adresa de e-mail a expeditorului, datele privind data și timpul, și alte date personale furnizate în mesaj.

Facem în mod regulat copii de siguranţă ale site-ului nostru web și ale datelor de utilizator stocate de noi, pe care le stocăm în siguranţă în sistemul nostru Amazon S3.


ALTE ACTIVITĂŢI DE GESTIONARE A DATELOR

Despre activităţile de gestionare a datelor care nu sunt cuprinse în această informare vă vom informa la înregistrarea datelor respective.

Informăm pe clienţii noștri că pe baza autorizaţiei date de tribunal, procuror, autorităţile de urmărire penală, respectiv de lege puteţi contacta operatorul în legătură cu informarea altor organe, furnizarea de date, transmiterea de date, respectiv punerea la dispoziţie a unor documente.

Bio-Sensitiv Ltd. furnizează date personale pentru autorităţi – dacă autoritatea respectivă a indicat scopul precis și tipul datelor – doar în cantitatea și în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru realizarea obiectivului solicitării.

14

Sistemele de tehnică de calcul și celelalte locuri de păstrare a datelor ale Bio-Sensitiv Ltd. se află la sediul acestuia și la furnizorul de găzduire actual, precum și la dezvoltator(i).

Furnizorul de găzduire și dezvoltator(ii)ul s-au angajat în declaraţia lor ca pe parcursul stocării datelor respectă întocmai dispoziţiile RGPD și ale altor legi aplicabile. Stocarea datelor și dezvoltările se realizează în interiorul UE.

Bio-Sensitiv Ltd. își alege și exploatează instrumentele informatice utilizate la gestionarea datelor personale pe parcursul furnizării serviciilor astfel, încât:
a) datele gestionate să fie accesibile pentru cei autorizaţi (disponibilitate);
b) să fie asigurată autenticitatea și autentificarea datelor gestionate (autenticitatea gestionării datelor);
c) caracterul neschimbat al datelor gestionate să fie demonstrabilă (integritatea datelor);
d) datele gestionate să fie protejate împotriva accesului neautorizat (confidenţialitatea datelor).

Bio-Sensitiv Ltd. protejează datele prin măsuri adecvate mai ales împotriva accesării, modificării, transmiterii, publicării, ștergerii sau distrugerii lor neautorizate, precum și a distrugerii involuntare, a coruperii, și pentru a împiedica ca datele să devină inaccesibile din cauza modificării tehnicii utilizate.

În scopul protejării fișierelor de date aflate în diferitele sale evidenţe gestionate electronic Bio-Sensitiv Ltd. asigură prin diferite soluţii tehnice ca datele stocate – cu excepţia cazului în care legea face posibilă acest lucru – să nu fie legate în mod direct și atribuite persoanei implicate.

Bio-Sensitiv Ltd., având în vedere dezvoltarea actuală a tehnicii, asigură protecţia gestionării datelor cu măsuri tehnice, organizatorice și organizaţionale care oferă un nivel de protecţie adecvat în faţa riscurilor legate de gestionarea datelor.

Pe parcursul gestionării datelor Bio-Sensitiv Ltd. păstrează
a) confidenţialitatea: protejează informaţia, ca aceasta să poată fi accesată doar de cei care sunt autorizaţi să o facă;
b) integritatea: protejează exactitatea și completitudinea informaţiei și a metodei de prelucrare;
c) disponibilitatea: se asigură ca atunci când utilizatorul îndreptăţit are nevoie să poată accesa într-adevăr informaţiile dorite, și instrumentele legate de această accesare să fie disponibile.

Sistemul informatic și reţeaua informatică ale Bio-Sensitiv Ltd. și ale partenerilor săi este deopotrivă protejat împotriva fraudelor informatice, spionajului, sabotării, vandalismului, incendiilor și inundaţiilor, precum și a virușilor informatici, a spargerilor informatice și a atacurilor care duc la refuzarea furnizării serviciilor. Operatorul asigură siguranţa prin utilizarea procedurilor de protecţie la nivelul serverului și al aplicaţiilor.

Informăm utilizatorii că mesajele electronice transmise prin internet, independent de protocol (e-mail, web, FTP etc.) sunt vulnerabile în faţa acelor ameninţări de reţea care conduc la activităţi incorecte, contestarea contractului sau la divulgarea, modificarea informaţiilor. Operatorul de date va lua toate măsurile de precauţie posibile pentru a se proteja de asemenea ameninţări. Monitorizează sistemele pentru ca să poată înregistra orice abatere de securitate, și să poată furniza dovezi în cazul fiecărui eveniment de securitate. În plus, monitorizarea sistemului face posibilă verificarea eficienţei măsurilor de precauţie aplicate.

Persoana implicată poate solicita informaţii despre gestionarea datelor sale cu caracter personal, precum și poată solicita rectificarea datelor sale cu caracter personal, respectiv – cu excepţia gestionării obligatorie a datelor – ștergerea, retragerea acestora, își poate exercita dreptul său la portabilitatea datelor și la obiecţie prin modul indicat la înregistrarea datelor, respectiv prin datele de contact de mai sus ale operatorului.


Dreptul la informare:

Bio-Sensitiv Ltd. ia măsurile adecvate pentru ca persoanelor implicate să le furnizeze toate informaţiile menţionate în articolele 13 și 14 ale RGPD, precum și să realizeze fiecare informare conform articolelor 15–22 și 34 ale RGPD într-o formă succintă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, formulată clar și pe înţelesul tuturor.

Dreptul la informare poate fi exercitat în scris prin datele de contact indicate în Introducere, respectiv la punctul 4. La solicitarea persoanelor implicate – după ce s-a făcut dovada identităţii lor – informarea poate fi și verbală.


Dreptul la acces al persoanelor implicate la:

Persoana implicată are dreptul să primească notificări de la operator în privinţa faptului că gestionarea datelor sale personale este în curs de desfășurare, și dacă o asemenea gestionare este în curs, are dreptul să primească acces la datele personale și la următoarele informaţii: scopurile gestionării datelor; categoriile de date personale vizate; acei destinatari sau categorii de destinatari cărora le-a fost comunicate sau li se va comunica datele personale, inclusiv mai ales destinatarii din ţările terţe, respectiv organizaţiile internaţionale; durata planificată a stocării datelor personale; dreptul la rectificarea, ștergerea sau la limitarea gestionării datelor și la obiecţie; dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere; informaţiile referitoare la sursele de date; faptul privind mecanismul automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, precum și informaţiile inteligibile referitoare la logica aplicată și la semnificaţia unei asemenea prelucrări a datelor, precum și la consecinţele posibile ale acesteia asupra persoanei implicate. În cazul transmiterii datelor cu caracter personal într-o ţară terţă sau pentru o organizaţie internaţională, persoana implicată are dreptul să fie informată despre garanţiile adecvate în privinţa transmiterii.

Bio-Sensitiv Ltd. pune la dispoziţia persoanei implicate copia datelor personale care fac obiectul gestionării datelor. Pentru copiile suplimentare solicitate de persoana implicată operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. La solicitarea persoanei implicate Bio-Sensitiv Ltd. furnizează informaţiile respective în formă electronică.
Operatorul de date realizează informarea în cel mult o lună de la depunerea solicitării.


Dreptul la rectificare:

Persoana implicată poate solicita rectificarea datelor personale inexacte care o privesc gestionate de Bio-Sensitiv Ltd., precum și completarea datelor incomplete.


Dreptul la ștergere:

În cazul existenţei vreuneia din motivele de mai jos, persoana implicată are dreptul ca la solicitarea sa Bio-Sensitiv Ltd. să șteargă fără o întârziere nejustificată datele personale care o privesc:
– datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care acestea au fost colectate sau gestionate într-un alt mod;
– persoana implicată își retrage consimţământul pe care se bazează gestionarea datelor, și gestionarea datelor nu are alt temei juridic;
– persoana implicată obiectează împotriva gestionării datelor, și nu există un alt motiv legal pentru gestionarea datelor care să aibă prioritate;
– datele personale au fost gestionate ilegal;
– datele personale trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligaţii legale prevăzute în legislaţia europeană sau naţională aplicabilă;
– colectarea datelor se realizează în legătură cu oferta de servicii legate de societatea informaţională.


Ștergerea datelor nu poate fi iniţiată dacă gestionarea datelor este necesară:
în scopul exercitării dreptului la libertatea de opinie și la informare; în scopul îndeplinirii obligaţiei aplicabile operatorului care prevede gestionarea datelor personale conform legislaţiei europene sau naţionale, respectiv în scopul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de arhivare, de cercetare știinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, pe baza interesului public; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


Dreptul la restricţionarea gestionării datelor:

La cererea persoanei implicate Bio-Sensitiv Ltd. restricţionează gestionarea datelor, dacă este îndeplinită una dintre condiţiile de mai jos:
– persoana implicată contestă exactitatea datelor, în acest caz restricţionarea este valabilă pe perioada în care se poate verifica exactitatea datelor personale;
– gestionarea datelor este ilegală, și persoana implicată se opune ștergerii datelor, și solicită în schimb restricţionarea utilizării acestora;
– operatorul nu mai are nevoie de datele personale pentru gestionarea datelor, dar persoana implicată solicită aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
– persoana implicată a obiectat împotriva gestionării datelor; în acest caz restricţionarea este valabilă pe perioada în care stabilește dacă motivele justificate ale operatorului au prioritate asupra motivelor justificate ale persoanei implicate.

Dacă gestionarea datelor este restricţionată, datele personale, cu excepţia stocări, pot fi gestionate doar cu consimţământul persoanei implicate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau pentru protejarea drepturilor altor persoane fizice sau juridice, sau în interesul public important al Uniunii, respectiv al unui stat membru.
Bio-Sensitiv Ltd. informează în prealabil persoana implicată despre eliminarea restricţionării gestionării datelor.


Dreptul la portabilitatea datelor:

Persoana implicată are dreptul să primească datele personale care o privesc, pe care le-a pus la dispoziţia operatorului, într-un format electronic delimitat, utilizat pe scară largă și să transmită aceste date unui alt operator.


Dreptul la obiecţie:

Persoana implicată are dreptul ca din raţiuni legate de propria situaţie să obiecteze oricând împotriva gestionării datelor sale personale în interes public sau necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul, sau împotriva gestionării necesare pentru aplicarea interesului legitim al operatorului sau al unui terţ, inclusiv crearea de profiluri bazate pe dispoziţiile menţionate. În cazul obiectării operatorul nu mai poate gestiona datele personale, decât dacă aceasta este justificată de raţiuni legitime imperative care au prioritate faţă interesele, drepturile și libertăţile persoanei implicate, sau sunt legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Dacă gestionarea datelor personale are ca scop marketingul direct, persoana implicată are dreptul să obiecteze oricând împotriva gestionării în acest scop a datelor personale care o privesc, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta este legată de marketingul direct.
Dacă se face obiecţie împotriva gestionării datelor personale pentru marketingului direct, datele nu pot fi gestionate în acest scop.


Mecanism automatizat de luare a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana implicată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe gestionarea datelor – inclusiv crearea de profiluri – care ar produce efecte asupra sa, sau l-ar afecta într-o măsură la fel de semnificativă.
Dreptul de mai sus nu se poate aplica dacă gestionarea datelor
– este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea contractului dintre persoana implicată și operator;
– este făcută posibil de dreptul comunitar sau legislaţia statului membru aplicabile operatorului care stabilește și măsuri adecvate care servesc la protejarea drepturilor și libertăţilor, precum și a intereselor legitime ale persoanei implicate; sau
– se bazează pe consimţământul expres al persoanei implicate.


Dreptul de revocare:

Persoana implicată are dreptul de a revoca oricând consimţământul său. Nerevocarea consimţământului nu afectează legitimitatea gestionării datelor de dinaintea revocări, bazată pe consimţământ.


Reguli de procedură:

Operatorul informează persoana implicată fără întârzieri nejustificate, dar oricum în decurs de o lună de la primirea solicitării despre măsurile luate în urma solicitării conform articolelor 15–22 ale RGDP. Dacă este necesar, având în vedere complexitatea solicitării și numărul solicitărilor, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni.
Operatorul informează persoana implicată în scris despre prelungirea termenului în decurs de o lună de la primirea solicitării, indicând cauzele întârzierii. Dacă persoana implicată a depus solicitarea pe cale electronică, informarea va fi făcută pe cale electronică, cu excepţia cazului în care persoana implicată o solicită altfel.
Dacă operatorul nu ia măsuri în urma solicitării persoanei implicate, va informa pe aceasta fără întârziere, dar cel târziu în decurs de o lună de la sosirea solicitării, despre cauzele neefectuării informării, precum și despre faptul că persoana implicată poate depune plângere la o autoritate independentă, și își poate exercita dreptul la o cale de atac.

Bio-Sensitiv Ltd. furnizează gratuit informaţiile cerute și informarea. Dacă solicitarea persoanei implicate este în mod evident nejustificată sau – mai ales din cauza caracterului său repetitiv – este exagerată, operatorul, având în vedere costurile administrative legate de furnizarea informaţiilor solicitate sau de efectuarea informării solicitate, poate percepe o taxă rezonabilă, sau poate refuza luarea de măsuri pe baza solicitării.

Operatorul informează despre toate rectificările, ștergerile sau restricţionările de gestionare a datelor efectuate de el pe toţi destinatarii cărora le-a comunicat datele personale, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil, sau necesită un efort disproporţionat de mare. La solicitarea persoanei implicate operatorul informează pe acesta despre acești destinatari.

Operatorul pune la dispoziţia persoanei implicate copia datelor personale care fac obiectul gestionării datelor. Pentru copiile suplimentare solicitate de persoana implicată operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Dacă persoana implicată a depus solicitarea pe cale electronică, informaţiile vor fi puse la dispoziţie în format electronic, cu excepţia cazului în care persoana implicată nu o va solicita altfel.


Despăgubiri și compensaţie pentru daune morale:

Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca rezultat al încălcării regulamentului de protecţie a datelor este îndreptăţită să primească de la operator sau de la prelucrătorul datelor despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Prelucrătorul datelor este responsabil pentru prejudiciile produse de gestionarea datelor doar în cazul în care nu a respectat obligaţiile impuse în mod expres prelucrătorilor de date stabilite în lege, sau dacă a ignorat instrucţiunile legitime ale operatorului, sau a procedat în mod contrar acestora.
Dacă mai mulţi operatori sau mai mulţi prelucrători de date sunt implicaţi în aceeași activitate de gestionare a datelor, și sunt responsabili pentru prejudiciile produse de gestionarea datelor, fiecare operator sau prelucrător de date răspunde solidar pentru întregul prejudiciu produs.

Operatorul, respectiv prelucrătorul de date este exonerat de răspundere dacă demonstrează că nu este răspunzător în niciun fel de evenimentul care a provocat prejudiciul.


Plângere în legătură cu gestionarea datelor:

În cazul în care aveţi probleme în legătură cu gestionarea de date desfășurată de Bio-Sensitiv Ltd., contactaţi societatea noastră:
Bio-Sensitiv Ltd., Ungaria, 2600 Vác, Sirály utca 22. 1. em. 1.
Număr de telefon: +36 30 996-2787
E-mail: info@sensitiv-imago.ro


Dreptul de acces la o instanţă:

În cazul încălcării de către operator a drepturilor persoanei implicate, aceasta poate să se adreseze instanţei. Instanţa va proceda cu prioritate în acest caz.


Procedura autorităţilor de protecţia datelor:

Plângerile se adresează Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector , cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Kapcsolatfelvétel